logo 4lidi

Menu

STANOVY

Spolek 4 lidi z. s. 

 

I.

Úvodní ustanovení

1.        Název:    Spolek 4 lidi z. s. (dále jen spolek)

2.        Sídlo:      Maková 962, 250 92 Šestajovice

3.        Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

4.        Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

II.

Účel a činnost spolku

1.        Účelem spolku je:

a)    sdružování podnikatelů na území ČR za účelem jejich propojení a posílení obchodní pozice na trhu;

b)    vytváření projektů, které budou podporovat výrobu a prodej místních, regionálních, krajských a celostátních společností;

c)    vytváření poptávky ze stran lidí a spotřebitelů pro vytvoření odbytu produkce a výrobků od českých podnikatelů;

d)    oslovení a zapojení obcí do spolupráce mezi místními lidmi a podnikateli v okolí, podporování projektu Obecní prodejna/prodejna v obci;

e)    zapojení odborníků pro vytváření osvěty a spolupráce pro kvalitní rozvoj společnosti jak na úrovni výroby, ekonomiky, ale i rozvoj etických a morálních hodnot přispívající pro kvalitu života všech lidí v ČR;

f)     propojování a spojování lidí na základě základních principů života;

g)    podporování soběstačnosti v základních pilířích společnosti, mezi hlavní patří potravinová soběstačnost, kvalitní voda, kvalitní vzduch, půda, mezilidské vztahy, školství, energetický průmysl, ochrana základních lidských práv a svobod a další.

2.        Výše uvedeného účelu spolek dosahuje pomocí těchto činností:

a)    vytváření reklamních a propagačních kampaní pro podporu podnikajících členů, vytváření PR článků a prezentací, mediální podpora, místní, regionální, krajská, celostátní, podpora na sociálních sítítch;

b)    podporování osvěty o principech cenotvorby a zdravých tržních cenách, co vše zahrnuje finální cena, zda jsou zakomponovány dotace a další zisky hrazené z peněz daňových poplatníků, promítnuty tyto zisky do finální cenotvorby a konečné maloobchodní ceny;

c)    přinášení osvěty o zdravém životě, podnikání, což zahrnuje například nejen složení výrobků, způsob hospodaření, ale i vztah a péči k přírodě, zvířatům, neodmyslitelně sem patří i témata o zdravé ekonomice (efektivní tvoření tržních hodnot ve prospěch všech zúčastněných, tedy lidí/zákazníků, výrobců, distributorů a prodejců) a ekologii, maximální podpora tuzemské soběstačnosti bez zbytečného dovozu a vývozu, když může být produkce spotřebována „na místě“;

d)    obchodní zastupování, propojování podnikajících členů spolku;

e)    vytváření reklamního a informativního obsahu o partnerech projektu a podnikajících členech na www.4lidi.cz dle individuálních dohod či dle aktuálních výzev spolku a dále na sociálních sítích;

f)     vytváření informací potřebných pro podnikatele, ale i lidi, mezi ně patří například i nabídka práce, doporučení, propojování stávajících kontaktů atd.;

g)    vytváření místní, regionální, krajské a celostátní databáze firem pro snadnější komunikaci a propojení (aktivní kontakty); vytváření co nejefektivnějšího nástroje pro propojení lidí pro snadné podnikání, například aplikace, webové rozhraní (ve spolupráci partnerů a členů hledat nejefektivnější řešení);

h)    vytvoření týmu lidí, který bude propojovat, informovat a radit tam, kde bude potřeba;

i)     propojování se s dalšími organizacemi podporující zájmy živého člověka, mezi které patří ochrana základních lidských práv a svobod, ochrana zdraví, ochrana zájmu člověka, ochrana rodiny, národa, ochrana lidí v rámci legislativních práv na všech úrovních našich životů, ochrana základních lidských hodnot a principu pro zachování zdravého a prosperujícího životapodporovat a vzájemně spolupracovat s lidmi, kteří již v některých oborech tyto činnosti aktivně vykonávají a šířit povědomí o těchto aktivitách dále;

j)     vytváření odborného obsahu, tematických seminářů a besed s hosty, kteří budou vždy přinášet osvětu, poradenství, informace z různých oborů potřebných pro kvalitní rozvoj společnosti;

k)    podílení se na kulturních akcích formou doporučení a partnerství;

l)     další činnosti, které jsou v souladu s myšlenkou a aktivitami spolku.

 

 

III.

Orgány spolku

1.        Orgány spolku jsou:

a)    valná hromada, jako orgán poradní;

b)    předseda, jako orgán nejvyšší a individuální statutární.

 

Valná hromada

1.        Valná hromada je poradním orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů
spolku
Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce.

2.        Valnou hromadu svolává k zasedání předseda dle potřeby. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou na webových stránkách spolku.

3.        Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.

4.        Předseda je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 členů spolku.

5.        Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

6.        Valná hromada může:

a)    mít připomínky a návrhy k činnosti spolku.

 

Předseda

1.        Předseda je individuálním statutárním a nejvyšším orgánem spolku.

2.        Předseda zastupuje spolek navenek samostatně. Předseda může k zastupování za spolek pověřit jiného člena spolku, a to na základě písemné plné moci k zastupování jím udělené.

3.        Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

4.        Funkční období předsedy je deset let. V případě odstoupení nebo uplynutí funkčního období zvolí předseda z členů spolku nového předsedu. V případě nemožnosti vykonávat funkci předsedy (úmrtí) mohou zvolit členové spolku nového předsedu.

5.        Předsedovi náleží zejména:

a)    rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
či rozdělení;

b)    rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu, sídla a symboliky spolku;

c)    schválení výsledku hospodaření;

d)    rozhodování o dispozicích s majetkem spolku;

e)    určení hlavních směrů činnosti spolku;

f)     schvalování vnitřních předpisů dle těchto stanov;

g)    schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.

6.        Předseda dále:

a)    bere na vědomí doporučení a návrhy valné hromady;

b)    organizuje a řídí činnost spolku;

c)    schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku;

d)    připravuje podklady pro zasedání valné hromady;

e)    dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku;

f)     zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;

g)    rozhoduje o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

IV.

Členství

1.        Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, stanovami spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

2.        O přijetí člena rozhoduje předseda spolku.

3.        Členství ve spolku je různé a rozlišuje se na:

a)    Lidé (fyzické nepodnikající osoby) – členem se může stát každý člověk, který dovršil věku 18 let a chce se zapojit do tvoření nové struktury obchodních vztahů pro podporu českých podnikatelů, abychom opět mohli mít tradiční české produkty ve vysoké kvalitě v místních prodejnách bez jejich regulace a omezování.

b)    Výrobci (podnikatelé) – členství slouží podnikatelům v ČR pro jejich zapojení se do vybudování nové struktury obchodních příležitostí pro jejich místní, regionální, krajský či celostátní rozvoj či propojení se s již stávající necentralizovanou sítí. V rámci spolku budou tvořit různé projekty, které budou propojovat všechny zúčastněné ve zdravém obchodním řetězci, tedy zákazníka, výrobce, prodejce, kde mohou všichni tvořit zdravou tržní cenu a vytvářet nové pracovní a podnikatelské příležitosti lokálně ale i v jiných regionech. Propojením dalších výrobců se mohou vytvářet silné skupiny, které se mohou podílet na společné reklamě, na plánování a financování společných cílů.

c)    Prodejci (podnikatelé) – členství je vhodné pro majitele kamenných prodejen, sítě maloobchodu, e-shopů, distribučních center a jiných prodejních kanálů, podnikatelům v ČR pro jejich zapojení se do vybudování nové struktury obchodních příležitostí pro jejich místní, regionální, krajský či celostátní rozvoj. V rámci spolku budou tvořit různé projekty, které budou propojovat všechny zúčastněné ve zdravém obchodním řetězci, tedy zákazníka, výrobce, prodejce, kde mohou všichni tvořit zdravou tržní cenu a vytvářet nové pracovní a podnikatelské příležitosti. Cílem je propojit prodejce s výrobci, vytvořit místní povědomí a reklamu směrem k zákazníkovi, šířit osvětu o tuzemských výrobcích, podporovat poptávku od lidí.  

d)    Obce – obce, zastupitelé obcí se mohou do projektu připojit pro podporu místních lidí a podnikatelů několika způsoby. Podporou finanční, poskytnutím prostor pro zřízení Obecní prodejny/prodejny v obci, vytvoření vlastní Obecní prodejny, nebo podporou reklamní a informační. Cílem je v místě bydliště lidí vytvořit či podpořit obchody, kam budou moci dodávat místní, regionální, krajské ale i celostátní výrobci potravin, výrobci dalšího zboží každodenní spotřeby.

e)    Ostatní (poskytovatelé služeb a jiné)  – členství je pro podnikatele, poradce a firmy poskytující podnikatelům různé formy služeb a poradenství, kteří se mohou stát nedílnou součástí připravovaných projektů pro podporu podnikatelů a zákazníků v ČR.

4.        Bližší informace o členství, jeho výhodách a povinnostech jsou vymezeny ve Vnitřním předpise vydaném předsedou spolku. Vnitřní předpis je uložen na webových stránkách spolku www.4lidi.cz a přímo v nabídce členství na webových stránkách spolku.

5.        Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí předseda a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich předseda prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.

6.        Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

Členská práva a povinnosti

1.        Každý člen spolku má právo:

a)    účastnit se činnosti spolku;

b)    být informován o činnosti spolku;

c)    uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;

d)    účastnit se jednání valné hromady a hlasovat na ní;

e)    ukončit kdykoliv své členství.

 

2.        Každý člen má povinnost:

a)    podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu spolku;

b)    dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;

c)    plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;

d)    šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;

e)    řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
stanov rozhodl;

f)     řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

Zánik členství

1.        Členství ve spolku zaniká:

a)    vystoupením člena písemným oznámením adresovaným předsedovi;

b)    vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

c)    vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností;

d)    úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;

e)    zánikem spolku bez právního nástupce.

 

Zánik členství vyloučením

1.        O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje předseda. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

 

 

V.

Majetek a hospodaření

1.        Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

a)    členské příspěvky;

b)    případné příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

c)    dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;

d)    dary od fyzických i právnických osob.

2.        Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předseda.

3.        Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší
hospodářské činnosti.

 

VI.

Zrušení a zánik

1.        V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace
za účelem vypořádání majetku.

2.        O zrušení spolku rozhoduje předseda, který jmenuje likvidátora a rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.

3.        Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

 

 

VII.

Závěrečná ustanovení

1.        Aktuální znění GDPR je uloženo na webových stránkách spolku.

2.        Jako hlavní zdroj informací slouží webové stránky spolku www.4lidi.cz v sekci spolku, kde jsou aktuální informace o změnách, informace o projektech, výzvách členům atd.

 

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí v Šestajovicích dne 20. 02. 2024.

 

……………………………..

Dagmar Kubinová

Předseda

 

 

 

……………………………..

Pavel Kubina

Zakládající člen

 

 

 

……………………………..

Zoja Šípová

Zakládající člen

 

Vnitřní předpis vydaný předsedkyní
Spolu 4 lidi z.s. dne 15.3. 2024

Je navazující dokumentem na Stanovy Spolku 4 lidi z.s., který podrobněji popisuje práva a povinnosti členů jednotlivých členských skupin a další ujednání…

Spolek 4 lidi z.s. / Se sídlem: Maková 962, 250 92 Šestajovice / IČO:21317712 / Spolek je zapsán pod spisovou značkou L78861 vedenou u Městského soudu v Praze

Předsedkyně spolku Dagmar Kubinová, tel.: +420 603 300 215, e-mail:4lidi@4lidi.cz

  1. Základní pojmy a definice Vnitřního předpisu Spolku 4 lidi z.s.

–              Vnitřní předpis slouží k podrobnějšímu vysvětlení myšlenky, nástrojů a postupů potřebných k dosažení kýžených cílů

–              Tento Vnitřní předpis zcela doplňuje Stanovy spolku

–              Vnitřní předpis je nedílnou součástí Stanov spolku, určující práva a povinnosti členů i spolku samotného

–              Sídlo a korespondenční adresa Spolku 4 lidi z.s.: Maková 962, 250 92 Šestajovice

–              E-mail: spolek4lidi@email.cz

–              Číslo účtu Spolu 4 lidi z.s.:

  1. Podrobná definice členství, jeho prezentace, informace o členských poplatcích

Pro lidi / Přidej se k nám

Zajímáte se, co jíte, nechcete nakupovat předražené potraviny, nechcete nakupovat nekvalitní potraviny, chcete být informován/na o tuzemské výrobě a produktech, abyste se mohl/a svobodně rozhodnout co a od koho nakoupit? Chcete, aby tuzemské potraviny byly dostupné v obchodě, kde bydlíte? Přidejte se k těm, kteří na tom již pracují a podpořte vznikající síť lidí, která bude spolupracovat ve vlastní prospěch. Vzniknou nejen kvalitní a smysluplné spolupráce, společně budeme mít pod kontrolou co nakupujeme, jíme, používáme, ale také vytvoříme nové pracovní příležitosti.

–        Chci být členem spolku, budu tak dostávat aktuální informace o výrobcích, prodejcích českých produktů, budu informován v rámci svého bydliště o nejbližších možnostech propojování, budu se podílet na informování a propojování dalších lidí, aby podporovali tuzemské firmy a výrobky. Časem budu dostávat informace o akcích, slevách, speciálních nabídkách, budu získávat informace o produktech, osvětu o zdravém jídle, kvalitních produktech a službách, budu dostávat pozvánky na semináře, besedy a setkání s lidmi z různých oborů, kteří mají co říct. Můžu se stát aktivním spolupracovníkem, mám co nabídnout. Další specifikace členské pozice naleznete ve stanovách spolku zde

–        Jako člen budu přispívat 250,-/měsíčně trvalým příkazem na účet Spolku 4 lidi z.s.

–        Nebo jednorázově částku 3 000,-/ročně na účet spolku Spolku 4 lidi z.s.

–        Mám pouze zájem o informace, zasílejte mi aktuální dění o projektu na můj e-mail.

Údaje o členovy: Jméno/Příjmení/telefon/e-mail/obec/kraj

–        GDPR Při potvrzení žádosti o členství a poskytování informací jsem se seznámil/la s GDPR Spolku

Pro výrobce / Přidej se k nám

Výrobci potravin, zemědělci, živočišná výroba, drogistického zboží a dalšího zboží každodenní spotřeby

Patříte mezi výrobce potravin, nápojů, drogistického zboží a jiného zboží běžné spotřeby? Chcete rozšířit svůj odbyt, hledáte obchodní síť pro své produkty? Zajímá Vás regionální, krajská či celostátní síť? Jste férový obchodník a jste schopen/na sjednat s prodejci férové trvalé ceny? Přidejte se k nám, společně vytvoříme nemalou skupinu lidí, kteří budou spolupracovat na všech úrovních napříč celé České republiky. Vzniknou nejen kvalitní a smysluplné spolupráce, můžeme Vás spojit s dalšími firmami, tvořit reklamní kampaně, rozšiřovat povědomí o Vašich produktech.

–        Chci být členem spolku, budu tak dostávat aktuální informace o dalších výrobcích, prodejcích českých produktů, budu informován v rámci svých potřeb o nejbližších možnostech k rozvoji mého podnikání. Můžu se propojit s dalšími výrobci a prodejnami na vytvoření společné distribuce na konkrétní místa. Stanu se součástí projektu, abych své zboží co nejjednodušší cestou dostal k zákazníkovi. Členové spolku budou informováni o mých výrobcích a produktech. Můžu v rámci projektu 4lidi vydávat články o svých produktech a svém podnikání. Budu dostávat pozvánky na semináře, besedy a setkání s lidmi z různých oborů, abychom se společně propojili a vytvořili tak pevnou obchodní síť, každý sám za sebe a přeci spolu.

–        Jako člen budu přispívat 6 000,- jednou ročně na účet spolku Spolku 4 lidi z.s.

–        Mohu stát partnerem projektu 4 lidi.cz, kde mě budeme obchodně a marketingově zastupovat viz nabídka https://www.4lidi.cz/obchodni-informace/

–        GPDR

Údaje o členovi: IČO / DIČ / Název firmy / Sídlo / korespondenční adresa / kontaktní osoba / tel.: / e-mail / www / obec

Pro prodejce / Přidej se k nám

Kamenné prodejny, e-shopy, distribuce, restaurace, hotely, jídelny

Máte kamennou prodejnu, e-shop, chcete se stát součástí projektu Obecní prodejna/prodejna v obci, kde tvou prodejnu budou podporovat místní lidé, obec, budete dostávat nabídku produktů k prodeji. Jste férový obchodník a jste schopen sjednat s výrobci/dodavateli férové trvalé ceny? Nebo vlastníte restauraci, jídelnu, hotel a chcete se stát členem pro podporu regionálních a tuzemských výrobců? Přidejte se k nám, společně vytvoříme nemalou skupinu lidí, kteří budou spolupracovat na všech úrovních napříč celé České republiky. Vzniknou nejen kvalitní a smysluplné spolupráce, můžeme Vás spojit s dalšími firmami, tvořit reklamní kampaně v místě cílené na zákazníky, rozšiřovat povědomí o Vašich nabídkách.

–        Chci být členem spolku, budu tak dostávat aktuální informace o dalších výrobcích, prodejcích českých produktů, budu informován v rámci svých potřeb o nejbližších možnostech k rozvoji mého podnikání. Můžu se propojit s dalšími výrobci a prodejnami na vytvoření společné distribuce na konkrétní místa. Stanu se součástí projektu, abych mohl pracovat na rozvoji prodejů s lidmi, výrobci, ale i obcemi. Členové spolku budou informováni o mé prodejně, obchodech. Můžu v rámci projektu 4lidi vydávat články o své prodejně, obchodech. Budu dostávat pozvánky na semináře, besedy a setkání s lidmi z různých oborů, abychom se společně propojili a vytvořili tak pevnou obchodní síť, každý sám za sebe a přeci spolu.

–        Jako člen budu přispívat 6 000,- jednou ročně na účet spolku Spolku 4 lidi z.s.

–        Mohu stát partnerem projektu 4 lidi.cz, kde mě budeme obchodně a marketingově zastupovat viz nabídka https://www.4lidi.cz/obchodni-informace/

–        GPDR

Údaje o členovi: IČO / DIČ / Název firmy / Sídlo / korespondenční adresa / kontaktní osoba / tel.: / e-mail / www / obec

Pro poskytovatele služeb a ostatní / Přidej se k nám

Dopravci, poradci, IT, vybavení pro výrobu a prodej, poskytovatelé služeb pro firmy, organizace, média a další

Máte dopravní společnost, distribuční, poskytujete jiné služby firmám, ať výrobcům či prodejcům, vlastníte organizaci, poskytujete mediální služby, nabízíte jiné zboží a služby, staňte se součástí tohoto živého řetězu firem, které budou společně spolupracovat.

–        Chci být členem spolku, budu tak dostávat aktuální informace o dalších výrobcích, prodejcích českých produktů, budu informován v rámci svých potřeb o nejbližších možnostech k rozvoji mého podnikání. Můžu se propojit s výrobci a prodejnami na vytvoření společné distribuce na konkrétní místa. Stanu se součástí projektu, abych mohl pracovat na rozvoji této obchodní sítě poskytováním svých služeb. Členové spolku budou informováni o mých aktivitách a nabídce. Můžu v rámci projektu 4lidi vydávat články o svých produktech. Budu dostávat pozvánky na semináře, besedy a setkání s lidmi z různých oborů, abychom se společně propojili a vytvořili tak pevnou obchodní síť, každý sám za sebe a přeci spolu.

–        Jako člen budu přispívat 6 000,- jednou ročně na účet spolku Spolku 4 lidi z.s.

–        Mohu stát partnerem projektu 4 lidi.cz, kde mě budeme obchodně a marketingově zastupovat viz nabídka https://www.4lidi.cz/obchodni-informace/

–        GPDR

Údaje o členovi: IČO / DIČ / Název firmy / Sídlo / korespondenční adresa / kontaktní osoba / tel.: / e-mail / www / obec

Pro obce a města / Přidej se k nám

Máte zájem o rozvoj ve své obci, chcete podpořit místní podnikatele a lidi? Mnozí volají o návratu kvalitních tradičních smíšených obchodů, kde lidé nakoupí kvalitní tuzemské produkty, budou moci spolupracovat s prodejci na nabídce obchodu, aby byli všichni spokojeni, zákazníci se vraceli.

–        Máme zájem o informace, zasílejte nám aktuální dění o projektu na e-mail.

IČO / DIČ / Obec /Sídlo / korespondenční adresa / kontaktní osoba / tel.: / e-mail / www / obec

Jak byste mohli podnikatele a lidi podporovat? (zaškrtněte jednu nebo více možností)

–        Poskytnutí obecních prostor pro vznik prodejny soukromníkovi

–        Vytvoření obecní prodejny ve spolupráci se stávajícími podnikateli, nebo vytvoření zcela nové prodejny pod správou obce

–        Finanční podpora obchodníků v rámci projektu Obecní prodejna/prodejna v obci

–        Reklamní a informační podpora projektů Spolku

–        Jako člen budu přispívat 6 000,- jednou ročně na účet spolku Spolku 4 lidi z.s.

–        Mohu stát partnerem projektu 4 lidi.cz, kde mě budeme obchodně a marketingově zastupovat viz nabídka https://www.4lidi.cz/obchodni-informace/

–        GPDR

Údaje o členovi: IČO / DIČ / Název firmy / Sídlo / korespondenční adresa / kontaktní osoba / tel.: / e-mail / www / obec

  1. Způsob provádění změn ve Vnitřním předpisu předsedou Spolku 4 lidi z.s.

–        Změny ve Vnitřním předpisu budou zaznamenány vždy v další příloze, která plně bude navazovat na stávající předpis. Při více změnách v dlouhodobém časové horizontu se na základě projednání na Valné hromadě, ke které budou přizváni všichni členové, Vnitřní předpis upraví zcela, aby byl přehledný a plně aktuální bez mnohých příloh. Tyto přílohy budou vloženy v sekci Stanovy Spolku jako přiložený dokument.

 

  1. Pověření spolupracovníci v rámci správy, komunikace, koordinace zájmů Spolku 4 lidi z.s. a jeho členů

–        V rámci činnosti spolu budou vznikat pracovní příležitosti, do kterých budou zapojováni lidé patřící mezi členy, ale také externí spolupracovníci

–        Vytvoříme různé pozice pro naplňování cílů z členů spolku, ale i externích spolupracovníků, kteří budou pracovat na zájmech Spolku 4 lidi z.s.

–        Tyto spolupráce budou vždy na základě smlouvy dle platné legislativy, tedy HPP, VPP, Dohoda, OSVČ, spolupráce s firmami, s fyzickými, právnickými osobami, neziskovými organizacemi, politickými organizacemi a další.

–        Seznam výše uvedených lidí a firem a organizací bude součástí pravidelného informování členů spolku na stránkách www.4lidi.cz podstránce věnované spolku, a to některé veřejně, některé neveřejně pod heslem přístupné pouze pro členy spolku.

  1. Získání interních informací prostřednictvím registrace a hesla do uzavřené části.

–        Každý člen získá možnost se přihlásit do interních informací, které budou sdělovány prostřednictvím www.4lidi.cz formou článků na skryté podstránce, články/příspěvky budou vždy označeny v titulku pro skupinu, které patří, abychom se nezahltili informacemi. Například „Lidé: Aktuální informace“ či Výrobci a prodejci: „Aktuální informace o prodejcích, kteří se zapojili“, atd.

–        Tyto informace jsou pouze pro členy spolku, nesmí se sdílet veřejně a s jinými lidmi nemající členství ve spolku, pokud člen tuto povinnost poruší, může být na základě hrubého porušení interního tajemství vyloučen.

–        Některé z těchto informací, zpracované formou sdělení či článku, budou moci být sdíleny s dalšími lidmi a subjekty, kteří nejsou členy spolku, za účelem rozvoje zájmů členů spolku a myšlenky spolku. Tato informace bude vždy jasně a výrazně uvedena u každého takového článku/textu.

  1. Co bude financováno z peněz spolku (darů, příspěvků, a dalších)

–        Propagační a reklamní materiály

–        Redakční a grafické služby

–        Administrativní a koordinační činnost

–        Provozní náklady (kancelář, technické vybavení, doprava, software, hardware a další)

–        Další náklady spojené s rozvojem spolku a projektů spolku

Tyto náklady budou vždy zaúčtovány řádně, na základě smluv o dílo, pracovní smlouvy a dalších, vypláceny řádně dle platné legislativy a evidovány řádnou účetní formou. Informace o evidenci účetnictví a jeho uzávěrky budou vždy dle platných zákonů a legislativy zveřejněny na stránkách www.4lidi.cz v sekci patřící spolku a to veřejně či v rámci uzavřené členské sekce.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení