logo 4lidi

Menu

Obchodní podmínky platné od 1.12.2021

Definice projektu 4lidi:

Projekt 4lidi vznikl pro podporu podnikatelů v ČR. Je postaven na přímé komunikaci partnerů, jejich provázání, propojení s cílem co nejefektivněji vytvořit obchodní a marketingové strategie tak, aby se minimalizovaly náklady a maximalizovaly výsledky. Propojením výrobců, distributorů a prodejců vznikne pevná síť, kterou ale přímo řídí, a řeší na své úrovni samotní partneři. Projekt 4lidi se stává nástrojem propojení a komunikace, v další fázi se zaměří na spotřebitele efektivní propagací.

Projekt 4lidi své partnery zastupuje obchodně a marketingově dle smluveného rozsahu, dále vytváří prostor pro prezentaci partnerů na www.4lidi.cz, dále na sociálních sítích a formou přímého oslovování.

_________________________________________________________________________________

Objednávka partnerství:

Objednavatel (partner projektu) uvede v objednávce: Název společnosti, IČ, DIČ, fakturační adresu, korespondenční adresu, kontaktní osobu, kontaktní údaje (telefon, e-mail, aj.)

Poskytovatel (Projekt 4lidi) uvede v objednávce: Název společnosti, IČ, DIČ, fakturační adresu, korespondenční adresu, kontaktní osobu, kontaktní údaje (telefon, e-mail, aj.)

Objednávka bude dále obsahovat:

Formu partnerství (dle platného ceníku), příklad Partner +, sjednanou cenu partnerství (dle platného ceníku), přesný popis poskytovaných služeb v rámci partnerství (dle platného ceníku).

Ukázka:

A / Partner – v rámci ročního partnerství získáte

  • představení/zpracování formou medailonku na www.4lidi.cz,
  • zařazení do databáze pro snadné vyhledávání pro všechny
  • zveřejnění PR článku o vaší společnosti, výrobě
  • přístup ke zveřejňování inzerce (nabídky a poptávky) pro partnery, pro spotřebitele
  • můžete dodat až 5 článků (představení výrobku, výroby, novinek), které zveřejníme
  • další možnosti prezentace za cenu výrobních nákladů
  • všechny tvořené materiály v rámci projektu můžete používat pro své účely

Cena ročního partnerství 36 000,- (roční rozklad – firemní náklad 3 000,-/měsíc)

Objednávka musí dále obsahovat v případě individuálních dohod jejich popis a plnění

Objednávka musí obsahovat datum

Objednávka musí být potvrzena Objednavatelem, přijetím a další komunikací se tak potvrzuje objednávka ze strany Poskytovatele

Poskytovatel (4lidi) má pro tyto účely vytvořenou objednávku, která splňuje všechny výše uvedené položky, které je třeba vyplnit. Tuto objednávku si může partner vyžádat k vyplnění a potvrzení, nebo použít objednávkový formulář na www.4lidi.cz

Ceník partnerství si můžete vyžádat na e-mailu: 4lidi@4lidi.cz

Online objednávka obsahuje všechny potřebné údaje k uzavření objednávky v rámci projektu 4lidi. Po zaslání objednávky bude odběratel kontaktován, aby se uzavřela komunikace v rámci partnerství, konkrétně potřeb a požadavků odběratele a nastavilo se tak co nejefektivnější plnění obou stran.

Komunikace po objednání

S každým partnerem proběhne vstupní rozhovor, kde se vydefinují potřeby a požadavky partnera v rámci projektu 4lidi. Co konkrétně partner potřebuje, například rozšířit distribuční síť, prezentovat konkrétní výrobek na konkrétní cílové skupiny, vytvořit prezentaci firmy atd. Vytvoří se koncepce prezentace v rámci projektu 4lidi, tak bude dále partner prezentován dalším partnerům a dále spotřebitelům.

Každý partner uvede kontaktní osobu, která bude odpovědná pro komunikaci s dalšími partnery či spotřebiteli v rámci projektu 4lidi, obě strany tak zefektivní komunikaci a spolupráci.

Práva a povinnosti partnera/odběratele

V rámci spolupráce se partner zavazuje dále prezentovat projekt 4lidi prostřednictvím svých webových stránek, sociálních sítí, svým obchodním partnerům, klientům. Forma a způsob provedení budou s každým partnerem sjednány individuálně, aby forma spolupráce a cílená propagace byly co nejefektivnější pro obě strany.

V případě sjednání nového partnerství projektu 4lidi z řad jeho obchodních partnerů či klientů, poskytovatel nabízí partnerovi odměnu ve výši:

5% za doporučení nového partnera, v případě uzavření objednávky s tímto partnerem poskytovatelem, uhrazením ročního partnerství

10% za uzavření objednávky s novým partnerem, po uhrazení ročního partnerství

Tuto odměnu partner může využít, či nikoliv (tím podpořit projekt)

Fakturace a úhrada

Po potvrzení objednávky poskytovatel vystaví fakturu na roční partnerství v plné výši se splatností 7 dní pokud není sjednáno jinak. Po uhrazení částky se partner zařadí mezi aktivní partnery a začne se na tvorbě prezentačních materiálů (článků, informací do databáze atd.). Po rozvoji www.4lidi.cz na inzertní portál partner automaticky získá přístupová hesla (v současné době není aktivní). Po uhrazení částky partner může čerpat všechny smluvené služby, také zlevněné služby pro partnery.

Fakturační údaje projektu 4lidi: Dagmar Kubinová, IČ: 68391641, DIČ: není plátce DPH, Maková 962, 250 92 Šestajovice

Zpracovávání obsahu na www.4lidi.cz

V rámci partnerství je garantovaný obsah ploch a produktů na www.4lidi.cz, který zpracuje pro partnera redakce poskytovatele, na základě pokynů partnera, autorem a schvalovatelem textů je tedy partner. Pokud partner má svou prezentaci formou PR článků, či článků a jiných produktů k dispozici, mohou být zveřejněny tyto materiály okamžitě bez redakčních služeb projektu. Projekt vytváří prostor pro prezentaci partnerů. Partner bude osloven pro dodání podkladů. Jakékoliv služby navíc má partner zvýhodněny dle platného ceníku. Může využívat dalších služeb v rámci partnerství, které se budou pro partnery v průběhu poskytovat. Například možnost tvorby voucherů, slevových akcí s cílením na konkrétní skupiny spotřebitelů apod.

Projekt 4lidi neodpovídá za obsah článků, textů, produktů dodaných partnerem, případně textově zpracovaných spolupracujících lidí (redaktorů, korektorů, grafiků) prostřednictvím 4lidi, což je nabídnutou službou v rámci projektu, ale stále dílem partnera, který obsah plně schvaluje. Za veškeré informace a sdělení dodaných informací plně odpovídá partner projektu (odběratel). Projekt 4lidi slouží jako marketingová a obchodní platforma prezentující partnery. U všech textů bude vždy uveden text: kdo sepsal text, autor: partner viz Podmínky zpracování textů a videí

Partner může použít pro své účely všechny zpracované články zveřejněné na 4lidi.cz včetně těch zpracovaných redaktory. Svými účely se myslí použití v rámci svého webu, prezentačních materiálů, prezentaci na sociálních sítích atd. Obě strany se dohodly, že v rámci vzájemné spolupráce budou tyto texty sdíleny, převzaty s aktivním odkazem či textem pro podporu Projektu, není ale podmínkou: Zdroj www.4lidi.cz

Obě strany se dohodly, že všechny texty mohou používat v nezměněné formě a s odkazem zdroje třetí strany, tedy média, která mohou tyto produkty sdílet a prezentovat na svých platformách, sociálních sítích atd. V případě, že třetí strany mají záměr použít pouze část, musí informovat partnera či poskytovatele projektu a sjednat s ním individuální dohodu. Veškeré texty mohou třetí strany převzít s uvedením zdroje partnera.

Pzn. Redaktor projektu 4lidi, je člověk, který zpracovává komerční texty pro partnery. Komerčním textem se má namysli takový text, který odpovídá požadavkům a zadání partnera, je partnerem schválen, a tak zveřejněn v rámci projektu. Projekt 4lidi neodpovídá za obsah těchto textů.

Podmínky zpracování textů, fotografií, videí (podmínky videí budou doplněny)

Jak dodávat texty / podklady k článkům, jiným produktům v rámci partnerství

Text:  (jméno člověka, který text zpracoval)

Autor: (název firmy – partnera, který projekt 4lidi zveřejní)

Foto: (uvést zdroj/autora fotografie)

Texty zasílejte ve formátu MS Word, velikost písma 12, typ písma Arial

Fotografie dodávejte ve formátu jpg v rozlišení vhodném pro webové rozhraní

Dodané fotografie popište tak, jak může redakce popsat v rámci zpracování textu. Každá fotografie bude mít své číslo, u kterého bude ve Wordu uveden popisek. V případě dodání hotového textu uveďte umístění fotografie. Vyberte hlavní fotografii (bude zveřejněna společně s titulkem na hlavní straně) a další fotografie (které umístíme do spodní části u článku).

Plně odpovídáte za dodané texty a fotografie.

Vámi dodané texty a fotografie budou uveřejněny na www.4lidi.cz a na sociálních sítích dle dohody.

Projekt 4lidi si vymezuje právo nezveřejnit takové texty a fotografie, které jsou v rozporu s mravy, zákony České republiky, nesou prvky pornografie, týrání dětí a zvířat, jiných eticky nepřijatelných znaků.

Práva a povinnosti stran

Poskytovatel (4lidi) je povinen plnit závazky vyplývající z dohod popsané v objednávce, tedy zajistit a zpracovat obsah (prezentaci partnera) na www.4lidi.cz a dále prezentovat partnera za účelem celého projektu a v rámci individuálních dohod.

Odběratel (Partner) je povinen plnit závazky vyplývající z dohod popsané v objednávce. V rámci partnerství je nutné, aby partner poskytl základní informace pro vytvoření jeho prezentace na www.4lidi.cz a dále prezentoval projekt ve svém okolí na základě individuálních dohod.

V případě, že na straně partnera dojde k neplnění (nevyužije plnění jeho partnerství) nezaniká nárok poskytovateli na roční partnerství. Pokud dojde k neplnění na straně 4lidi, může partner požadovat náhradu dle rozsahu neplněných dohod na základě individuální dohody. Všechny reklamace a následné dohody musí být sepsány písemnou formou, dostačující je i e-mailová komunikace.

Pokud odběratel (partner) nedodá požadované materiály, či nebude součinný k naplnění služeb v rámci jednotlivých forem partnerství (které si vybral), nedodá text, jiné materiály či služby, nezaniká tak nárok poskytovateli přijmout částku ročního členství partnera. V souhrnu poskytované služby a možnosti značně převyšují reálné tržní hodnoty jednotlivých nabízených služeb v rámci projektu. Obě strany by měly s co největší pílí naplňovat své závazky vyplývající z objednávky a individuálních dohod tak, aby obou stranám tyto činnosti přinášely co největší užitek. Pro partnera obchodní a marketingovou podporu a pro projekt 4lidi rozšiřování sítě partnerů a povědomí o projektu dalším partnerům v neposlední řadě spotřebitelům. Projekt 4lidi bude prezentovat své partnery nejen dalším partnerům, po vybudování obsahu a sítě také spotřebitelům.

Podepsáním objednávky obě strany potvrzují, že znají všechny aspekty dohody, že tak učinili bez nátlaku, s plným vědomím, a řídí se platnými obchodními podmínkami a ceníky 4lidi, které jsou zaslány společně s objednávkou, nebo jsou dostupné na www.4lidi.cz

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení